MarkaWorld.com

Her lekenin temizliği için bir formül bulundu

Halı te­miz­li­ğin­de bir­takım le­ke yok et­me öne­ri­le­rin­de bu­lun­ma­dan ön­ce şu­nu be­lirt­mek ge­re­kir; halınızın öm­rü­nü uzat­mak is­ti­yor­sanız halı ke­sin­lik­le dü­zen­li ola­rak va­kum­lan­malıdır. Dü­zen­li va­kum­la­ma halınızın yü­ze­yin­de­ki kir ta­ne­cik­le­ri­nin za­man için­de de­rin­le­re nü­fuz ede­rek kalıcı ve de­rin le­ke­ler oluş­tur­masını ön­le­ye­rek za­manında yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­caktır. Böy­le­lik­le cid­di pa­ra­lar har­ca­ya­rak satın aldığınız de­ğer­li halılarınız ilk gün­kü gö­rü­nüm­le­ri­ni ko­ru­mayı sür­dü­re­cek­tir. Va­kum­la­ma iş­le­min­de önem­li bir di­ğer ko­nu ise halı yü­ze­yi­ni ze­de­le­me­den yalnızca kir­le­rin alınmasını sağ­la­ya­cak uy­gun apa­ratın kul­lanılması ola­caktır. Bu­nun yanında ba­zen fırça apa­ratıyla ulaşıla­ma­ya­cak kir­ler her ne ka­dar gö­rü­nür­de bir kir bırak­mamış gi­bi gö­rün­se de halının de­rin­le­ri­ne nü­fuz ede­rek kalıcı kir ve le­ke olu­şu­mu­na ne­den olur. Bu açıdan da­ha de­rin­le­re te­mas ede­bi­le­cek apa­rat­ları kul­lanın. Halının püs­kül­le­ri var­sa, bu­na dik­kat ede­rek ona gö­re bir va­kum­la­ma yapın. Her ne şe­kil­de olur­sa ol­sun va­kum­la­ma iş­le­mi­ni dik­kat­li yap­mayı unut­mayın. Halınız kalın do­ku­luy­sa ve va­kum­la­ma­dan kay­nak­la­nan iz­le­ri bir di­ğer de­yiş­le göl­ge­len­me­yi yok et­mek is­ti­yor­sanız, o za­man tek bir yön­de va­kum­la­ma iş­le­mi­ni ger­çek­leş­tir­me­niz doğ­ru ola­caktır. Da­ha son­ra halı yü­ze­yi­ni eli­niz­le düz­leş­tir­me­yi unut­mayın. Böy­le­lik­le halı yü­ze­yin­de her­han­gi bir göl­ge­len­me ol­ma­ya­caktır.

Halınızı yü­ze­yin­de be­li­ren san­dal­ye, ma­sa, seh­pa ve kol­tuk ayak­larından kay­nak­la­nan iz ve çu­kur­laş­ma­ları da mo­bil­ya­larınızı yer­le­ri­ni za­man za­man de­ğiş­ti­re­rek yok ede­bi­lir­si­niz. Böy­le­lik­le halının yıpran­ma oranını azaltır her par­çanın da­ha eşit şe­kil­de es­ki­me­si­ni sağ­lamış olur­su­nuz. Ayrıca halının kir­len­me oranı faz­la olan alan­larını da müm­kün ol­du­ğun­ca sık te­miz­le­me­niz­de fay­da vardır.

hali_temizligi_3

Kir ve le­ke­ye karşı ko­ru­ma; ilk yardım:
Hiç kim­se de­ğer­li boş za­man­larını halı te­miz­li­ğiy­le ge­çir­mek is­te­mez. Halıda­ki le­ke ve kir­le­ri te­miz­le­mek için ge­çi­ri­len za­man kaybını ön­le­mek ka­dar yıpran­ma ve kir­len­me­ye karşı önem­li bir yön­tem de dışarıda gi­yi­len ayak­kabıların müm­kün ol­du­ğun­ca ev içe­ri­sin­de gi­yil­me­me­si­ni sağ­la­maktır. Eve gi­riş­te ayak­kabıların çıkarılması ve­ya kapı önü pas­pas­larının kul­lanılması bu an­lam­da ön­lem ola­rak alına­bi­lir. Kapı gi­riş­le­rin­de kul­lanıla­cak pas­pas­lar hem kir­len­me­yi azal­ta­cak hem de hij­yen sağ­la­ya­caktır. Unu­tul­ma­ması ge­re­ken bir di­ğer nok­ta da gi­riş­ler­de kul­lanılan bu pas­pas­ların müm­kün ol­du­ğun­ca yıka­na­bi­lir özel­lik­te ol­ma­ları ge­rek­ti­ği­dir.

Gü­ze­lim halınızın üze­ri­ne her­han­gi bir sıvının dö­kül­me­si du­ru­mun­da ön­ce­lik­le yap­manız ge­re­ken şey, dö­kü­len sıvı faz­lalığını bir­kaç kat hav­lu pe­çe­te yardımıyla al­mak ola­caktır.

İlk yardım ni­te­li­ğin­de­ki bu iş­le­min ardından bir mik­tar sey­rel­til­miş sıvı el de­ter­janı ve te­miz bir bez yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni le­ke yok ola­na dek tam­pon­layın. Pe­ki, han­gi le­ke­ye ne tür bir te­miz­le­me yön­te­mi uy­gu­lan­malıdır? ‹ş­te bir di­zi le­ke ve uy­gun te­miz­le­me me­tod­ları…

12 FARKLI LEKE TEMİZLİĞİ

hali_temizligi_domates

Do­ma­tes ve sos le­ke­le­ri­nin te­miz­len­me­si:
Spa­get­ti so­su ve­ya do­ma­tes çor­bası gi­bi do­ma­tes bazlı halı le­ke­le­ri­ni te­miz­ler­ken %3 hid­ro­jen pe­rok­sit ve­ya ok­si­jen içe­ren sıvı fer­ment de­ter­jan kul­la­na­bi­lir­si­niz. Halıda­ki le­ke­le­ri yok et­me­ye çalışırken, her za­man halının çok faz­la göz­le gö­rül­me­yen bir kısmında bu uy­gu­la­mayı yap­mayı akıldan çıkar­mayın. Te­miz­le­yi­ci­yi uy­gu­ladıktan son­ra, bir­kaç da­ki­ka le­ke­nin üze­rin­de bırakın, ardından te­miz suy­la du­ru­layın. Her za­man bir ku­rut­ma kağıdı ile ku­ru­ta­rak le­ke­le­ri halıdan alın, ama as­la sürt­me­yin. Böy­le­lik­le halı el­yafı za­rar gör­me­miş olur. Le­ke­ye yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar­da dai­ma dışar­dan içe­ri doğ­ru ha­re­ket edin. Böy­le­lik­le le­ke­nin da­ha faz­la ala­na dağılmasını ön­le­miş olur­su­nuz.

hali_temizligi_sakiz

Sakız le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Sakız halı yü­ze­yin­de yapışkan bir kir bırakır. Sakızdan kay­nak­la­nan bu tip le­ke­ler ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­yin. Çün­kü te­miz­len­me­si ve halı yü­ze­yin­den yok edil­me­si aslında ol­duk­ça ko­laydır. Bu tip yapışkan kir­ler ya bel­li fir­ma­ların sprey te­miz­le­yi­ci­le­ri ve­ya her­han­gi bir yağlı te­miz­le­yi­ci­ler­le ko­laylıkla yok edi­lir. Önem­li olan halının yü­ze­yi­ne yapışmış ve ku­ru­muş bu sakız ta­ne­cik­le­ri­nin yu­mu­şa­masını sağ­la­maktır. Ardından so­dalı su yardımıyla te­miz bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne bastırmak ve bir­kaç da­ki­ka bek­let­mek ye­ter­li ola­caktır. Bu iş­le­min ardından le­ke yok edil­di­ğin­de hiç kim­se bu yü­zey­de ön­ce­den sakız le­ke­si bu­lun­du­ğu­na inan­ma­ya­caktır.

hali_temizligi_yag

Yağ le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Yağ le­ke­le­ri de ayrı bir dert­tir. Halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek için şu yön­te­mi uy­gu­la­mayı de­ne­yin; yağlı le­ke ya da le­ke­le­rin üze­ri­ne bir ge­ce ön­ce­sin­den so­da ve­ya mısır ni­şas­tası uy­gu­layın. Va­kum­la­manın ardından, yağın emi­li­mi sağ­lanır. Eğer bu uy­gu­la­manın ardından ha­la le­ke ve kalıntı yok edil­me­diy­se, le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne bir bez yardımıyla sir­ke uy­gu­layın. Yağ le­ke­le­ri­ni çöz­mek üze­re özel ola­rak for­mü­le edil­miş bir sıvı bu­laşık de­ter­janı halıda­ki yağ le­ke­le­ri­ni yok ede­cek­tir. Bu­nun için de yarısı de­ter­jan yarısı su do­lu bir so­lüs­yo­nu le­ke­nin üze­ri­ne di­rekt sprey­le­me yön­te­miy­le uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Ardından hav­lu pe­çe­te ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke kay­bo­la­na dek si­le­bi­lir­si­niz. Da­ha son­ra du­ru­la­mak için nem­li bir sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni si­lin.

hali_temizligi_surup

Şu­rup ve ben­ze­ri yapışkan le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:
Her­han­gi bir pas­ta, kek şu­ru­bu ve­ya re­çe­lin halıya dö­kül­me­si tam bir ka­bus­tur. Bu yapışkan dö­kün­tü da­ha da de­rin­le­re halı el­yafının içi­ne nü­fuz eder­se da­ha da bü­yük fe­la­ket olur. Bu tarz şe­ker­li ve yapışkan sıvı le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de, bir çay kaşığı bu­laşık de­ter­janını bir çay kaşığı ılık suy­la karıştıra­rak bir so­lüs­yon el­de edin. Bu sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne sprey­le­ye­rek uy­gu­la­ya­ca­bi­le­ce­ği­niz bir şi­şe­ye ko­yun. Sıvıyı le­ke­nin üze­ri­ne dök­tük­ten son­ra kağıt hav­lu ve­ya te­miz bir bez yardımıyla le­ke­nin üs­tü­nü si­lin. Bu uy­gu­la­manın da ardından le­ke­nin üze­ri­ni yapışkan ve sa­bun­lu kalıntıyı halıdan yok et­mek amacıyla te­miz suy­la si­lin.

 

hali_temizligi_sarap

Şa­rap le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Şa­rabın ta­nen içer­me­si ne­de­niy­le şa­rap le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si ba­zen çok zor­dur. Halıda­ki kırmızı ve be­yaz şa­rap le­ke­le­ri­ni yok et­mek için bazı ba­sit so­lüs­yon­lar vardır. Ör­ne­ğin, eğer halıya kırmızı şa­rap dö­kül­düy­se, le­ke­nin üze­ri­ne der­hal bir bar­dak be­yaz şa­rap dö­kün. Be­yaz şa­rap kırmızı şa­rabı et­ki­siz kıla­cak, böy­le­lik­le le­ke kay­bo­la­caktır. Be­yaz şa­rap­tan kay­nak­la­nan le­ke­le­ri ise bir mik­tar sir­key­le bastırmanız ye­ter­li ola­caktır. Her iki le­ke­yi yok et­me me­tot­ları da beş da­ki­ka­dan az bir za­manı alır.

hali_temizligi_uzumlekesi

Üzüm su­yu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Şa­rap­ta ol­du­ğu gi­bi üzüm su­yun­da­ki ta­nen­ler le­ke­nin halıdan çıkarılmasını zor­laştırır.
Ko­yu bir mor le­ke­nin ver­di­ği gö­rü­nüm ol­duk­ça ür­kü­tü­cü bir o ka­dar da zor­dur. An­cak so­dalı su bu ko­nu­da im­dadınıza ye­ti­şir. Bir mik­tar so­dayı halının üze­ri­ne dö­kün ve kağıt hav­lu yardımıyla tam­pon­la­ma iş­le­mi yapın. Aynı şe­kil­de halıda­ki bu le­ke­nin yok edil­me­si için bir mik­tar sir­ke ve yu­mu­şak bir el de­ter­janı karışımı da işi­ni­zi gö­rür. Bu karışımı le­ke­nin üze­ri­ne ha­fif­çe bastıra­rak ve bir sü­re bu iş­le­mi tek­rar ede­rek halıda­ki le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.
Eğer ha­la le­ke­den iz var­sa bu de­fa nem­li te­miz bir be­zi kalıntının üze­ri­ne tam­pon­la­ya­rak uy­gu­layın.

hali_temizligi_yagliboya

Yağlı bo­ya le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halıda yağlı bo­ya­dan kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­si­ne iliş­kin her­han­gi bir kim­ya­sal mal­ze­me kul­lan­ma­dan ön­ce halının ilk etap­ta gö­rün­me­yen bir kısmında de­ne­me yap­manız fay­dalıdır.
Halının bu giz­li kısmı do­lap ve­ya mo­bil­ya­larınızın altında ka­lan bir kısmı ola­bi­lir. Böy­le bir uy­gu­la­ma halıya ol­du­ğun­dan da­ha faz­la ver­me­ni­zi ön­le­ye­cek­tir. Halıda­ki bu tip le­ke­le­ri yok et­mek için ilk etap­ta in­cel­til­miş ve az mik­tar­da bo­ya sö­kü­cü ti­ner kul­lanın. Ardından na­zik­çe le­ke kay­bo­la­na dek tam­pon­la­mayı sür­dü­rün. Eğer bu iş­lem işe ya­ramıyor ve­ya ti­ner bu­lun­mu­yor­sa o za­man ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­ri kul­lan­mayı de­ne­yin. Eğer bo­ya de­rin­le­re nü­fuz et­me­diy­se fark edil­me­ye­cek­tir, yü­ze­yin ha­fif­çe çırpılması bo­yanın yok edil­me­sin­de ye­ter­li­dir. Eğer tüm bun­ların hiç­bi­ri işe ya­ramıyor­sa, o za­man pro­fes­yo­nel halı te­miz­li­ği ya­pan şir­ket­ler­le ir­ti­ba­ta geç­me­niz ge­re­ke­cek­tir.

 

Yağlı le­ke­le­rin te­miz­len­me­si:
Yağ içe­ren le­ke­le­rin halıdan çıkarılması için yap­manız ge­re­ken ilk şey ön­ce­lik­le yağın bir şe­kil­de halıdan emi­li­mi­ni sağ­la­manız ola­caktır. Ka­bart­ma to­zu ve­ya mısır ni­şas­tası bu nok­ta­da iyi so­nuç ve­rir. Ön­ce­lik­le pud­rayı le­ke­nin üze­ri­ne bol mik­tar­da ser­pin ve bir ge­ce le­ke­nin üze­rin­de bırakın. Ardından pud­rayı va­kum­layın. Va­kum­la­nan alan­da­ki renk­ler­de bir sol­ma söz ko­nu­su ise le­ke­nin üze­ri­ni yu­mu­şak bir el de­ter­janı ve­ya yağ­la­ra karşı et­ki­li bir sıvı ça­maşır de­ter­janı ile sil­me­ye çalışın. Le­ke yok ol­du­ğun­da bu de­fa da te­miz nem­li bir bez ve­ya sün­ger yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni sil­me­yi de­ne­yin.

hali_temizligi_oje

Oje le­ke­si­nin temizlenmesi:
Oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de yalnızca ase­ton kul­lan­manız işe ya­rar. Bir mik­tar pa­muk ve­ya te­miz bir bez üze­ri­ne bir mik­tar ase­ton dö­kün ve le­ke kay­bo­la­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Tüm kalıntıları yok et­mek adına le­ke­nin üze­ri­ne bu kez te­miz su uy­gu­layın. Öze­lik­le oje­den kay­nak­la­nan le­ke­le­rin te­miz­li­ğin­de unut­mayın ki uy­gu­la­manın tam­pon­la­ma şek­lin­de yapılması son de­re­ce önem­li­dir. Sakın sürt­me­ye kalk­mayın, bu iş­lem oje­nin dağıla­rak le­ke­nin da­ha da ge­niş bir ala­na yayılmasına ne­den olur.

hali_temizligi_cikolata

Çi­ko­la­ta le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halıda çi­ko­la­ta ve­ya kah­ve le­ke­si mey­da­na gel­diy­se, le­ke­li kısma sir­ke uy­gu­la­ması yap­manız ye­ter­li ola­caktır. Tam­pon­la­ma iş­le­mi­ni le­ke yok ola­na ka­dar tek­rar­ladıktan son­ra nem­li bir sün­ger ve­ya bez yardımıyla le­ke­nin üze­ri­ni du­ru­layın. Sir­ke­nin ko­ku­su si­zi ra­hatsız edi­yor­sa, halını-zı te­miz­le­mek için yu­mu­şak bir sıvı el de­ter­janını da le­ke te­miz­li­ğin­de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Te­miz bir bez üze­ri­ne sıvı bir el de­ter­janını dö­kün ve ha­fif­çe bastıra­rak le­ke­nin yok ol­masını bek­le­yin.

hali_temizligi_uhu

 

Uhu le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Evin­de çe­şit­li ta­mi­rat­lar yap­mayı se­ven­ler­den­se­niz, ufak ka­za ve ak­si­lik­le­ri hiç bek­le­me­di­ği­niz bir an­da or­ta­ya çıka­bi­le­ce­ği­ne de tanık ol­muş­su­nuz­dur. Eğer böy­le bir ta­mi­rat ya­par­ken en sev­di­ği­niz halının üze­ri­ne yapışkan ve­ya uhu dö­kül­dü­ğün­de ne ya­parsınız? Ön­ce­lik­le bu gi­bi du­rum­lar­da as­la pa­ni­ğe kapılmayın. Aslında halı üze­rin­de olu­şan uhu le­ke­le­ri­ni te­miz­le­mek gö­rün­dü­ğün­den çok da­ha ko­laydır ve sanıldığının ak­si­ne çok az za­manınızı ala­caktır. Ön­ce­lik­le bu tip le­ke­ler­de uhu­nun dö­kül­me­si­nin he­men ardından mü­da­ha­le yapılması önem taşır. Uhu ne ka­dar ıslak ve ye­ni oluş­tuy­sa, halı üze­rin­den çıkarılması da o den­li ko­lay olur. Ön­ce­lik­le le­ke­nin üze­ri­ni ılık bir sün­ger­ler­le bastırın. Bu şe­kil­de da­ha faz­la uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar bu iş­le­mi sür­dü­rün. Ardından ılık sir­ke­ye bastırılmış bir be­zi le­ke­nin üze­ri­ne yer­leş­ti­rin ve le­ke­nin üze­rin­de yak­laşık yarım sa­at bek­le­tin. Bu iş­lem­den son­ra uhu bez­le si­lin­di­ğin­de ko­laylıkla yok ola­caktır. An­cak eğer uhu çok­tan ku­ru­muş­sa, o za­man bir bıçak ve­ya spa­tu­la yardımıyla halının le­ke­li kısmını ha­fif­çe kazıyın. Bu iş­le­mi da­ha faz­la sert­leş­miş her­han­gi bir uhu kalıntısı çıkarıla­mayınca­ya ka­dar sür­dü­rün, o an­dan son­ra sir­ke­ye batırılmış hav­lu­yu le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın. Eğer tüm bu me­tot­ların hiç­bi­ri de le­ke­nin yok edil­me­si­ni sağ­la­maz­sa, bu kez ku­ru te­miz­le­me çö­zü­cü­le­rin­den bi­ri­ni kul­lanın. An­cak bu uy­gu­la­ma­dan ön­ce hem kul­lanıla­cak mad­de­nin hem de halınızın ürün ve kul­lanım kıla­vu­zu­nu iyi­ce göz­den ge­çir­dik­ten son­ra uy­gu­la­ma­ya baş­layın. Söz ko­nu­su mal­ze­me halınızda kul­lanıma uy­gun ise o za­man le­ke yok ola­na ka­dar le­ke­nin üze­ri­ne uy­gu­layın.

hali_temizligi_kahve

Kah­ve le­ke­si­nin te­miz­len­me­si:
Halının üze­rin­de­ki kah­ve le­ke­le­ri­nin yok edil­me­si aslında zor de­ğil­dir. Bu le­ke­le­rin yok edil­me­sin­de le­ke­ye müm­kün ol­du­ğun­ca ça­buk mü­da­ha­le edil­me­si önem­li­dir.

Halının üze­rin­de le­ke­le­ri et­ki­li bir şe­kil­de yok edin. Önem­li olan le­ke­nin ola­bil­di­ğin­ce ça­buk mü­da­ha­le edi­le­rek yok edil­me­si­dir. Eğer bu şe­kil­de dav­ran­maz­sanız, kalıcı za­rar­ların olu­şu­mu­nu ön­le­ye­mez­si­niz. So­da ve­ya sir­ke ile le­ke yok ola­na ka­dar si­lin. Eğer ge­re­ğin­den faz­la bek­ler ve le­ke­nin yer­leş­me­si­ne ne­den olur­sanız le­ke­nin çıkarılması zor­laşır. Bu aşa­ma­da le­ke­yi yok et­mek için ku­ru te­miz­le­me so­lüs­yo­nu kul­lan­manız ge­re­kir. Le­ke yok ola­na ka­dar tam­pon­la­mayı sür­dü­rün.

 

halionline_yatay_banner

 

30 Kasım 2015 - 11:07 'de eklendi ve 2073 kez görüntülendi.
Etiketler :
Artemis Halı’dan Rainbow Koleksiyonu Artemis Halı’dan Rainbow Koleksiyonu
Yaşam Alanlarına Zarif Dokunuş Yaşam Alanlarına Zarif Dokunuş
Atlantik Halı, Velvet ile yaşam alanlarını doğallıkla buluşturuyor… Atlantik Halı, Velvet ile yaşam alanlarını doğallıkla buluşturuyor…
Doğaya uyanış: Artemis Halı Dizayn koleksiyonu Doğaya uyanış: Artemis Halı Dizayn koleksiyonu
Empera ile evlere pastel tonların bahar coşkusu geliyor Empera ile evlere pastel tonların bahar coşkusu geliyor
Empera Halı: Bu bahar evler rengarenk Empera Halı: Bu bahar evler rengarenk
SON DAKİKA HABERLERİ